Αντιμετώπιση:
Συστήνεται άμεση έξοδος από τη θάλασσα
(αποφυγή πνιγμού),
τοπικά χρήση ζεστού θαλάσσιου νερού
ή ξυδιού και απομάκρυνση των νηματίων με πετσέτα.
Αποφεύγουμε τη χρήση γλυκού νερού,
αμμωνίας και οινοπνεύματος.
Δεν τρίβουμε την προσβεβλημένη περιοχή
και δεν αφαιρούμε τα πλοκάμια με γυμνά χέρια.